Анадолу Медицински Център предлага лечение на чуждестранни пациенти срещу заплащане от държавни или обществени фондове. Преди да предприемете постъпване за лечение при нас, моля запознайте се с възможностите и изискванията на съответната институция.

Министерство на здравеопазването (МЗ) на България заплаща за лечение на заболявания на български граждани в чужбина, по преценка за всеки конкретен случай. Български граждани имат възможност да кандидатстват за финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина: за лица под 18 г. към център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), за лица над 18 г. към Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ).

Важно за пациентите е да се информират, дали процедурата, по която биха могли да получат финансиране, изисква предварително разрешение за лечението в чужбина от здравния орган, отговорен за възстановяване на разходите, както и каква част от разходите по лечението ще бъдат финансирани.

Сред необходимите документи за кандидатстване за финансиране са документи, които Анадолу Медицински Център издава:

– официална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза, заключения или препоръки от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението.

– официална оферта, потвърждаваща, че лечението ще бъде проведено в Анадолу Медицински Център. В нея е описан периодът на лечение, евентуална дата за хоспитализация, комплексен план за лечение, включващ необходимостта от осъществяване на медицинските дейности, очаквани резултати от лечението, цена на лечението с разбивка на разходите по медицински дейности, начин на плащане и банкови атрибути, намерение за сътрудничество с ЦФЛД във връзка с пациента и информация за контакт. Документът е на официална бланка, подписан от Изпълнителния директор, представляващ Анадолу Медицински Център.

В случай, че кандидатствате за финансиране от страна на Министерство на здравеопазването – България на костно-мозъчна трансплантация в Анадолу Медицински Център, имайте пред вид следните условия за одобрение:

  • трансплантацията не може да бъде извършена своевременно в България, като своевременността се преценява въз основа на официална информация за обичайно необходимото време за получаване на съответното лечение.
  • лечебният метод на костно-мозъчна трансплантация в Анадолу Медицински Център е утвърден в световната медицинска практика за съответното заболяване и е с доказана ефективност в световната медицинска практика;
  • предварително трябва да сте вписан в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, чакащи за трансплантация на органи и тъкани.

Ако са налице горепосочените условия, Министерство на здравеопазването – България може да заплати разходите ви за трансплантацията от момента на хоспитализиране до дехоспитализацията за период не повече от 60 (шестдесет) дни.